Address 283-2 Noguchicho, Hikone, Shiga Prefecture 522-0221
Tel +81-749-25-3300
Fax +81-749-25-3308
Contact Us hashimoto-es@hashimoto-g.co.jp